جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب            من فدای تو ،به جای همه گلها تو بخند

اینک این من که به پای تو درافتادم باز         ریسمانی کن از آن موی دراز

 

                  تو بگیر

 

                                     تو ببند

 

                                                        تو بخواه

 

پاسخ چلچله ها را تو بگو !                       قصه ی ابر بهار را تو بخوان !

 

تو بمان با من ، تنها تو بمان                       در دل ساغر هستی تو بجوش

 

من همین یک نفس از جرعه ی جانم باقی ست

 

آخرین جرعه ی این جام تهی را

 

                        تو بنوش ...