نحوه دوشیدن شیر ۲ گاو شما از دیدگاهای مختلف …

سوسیالیسم : دو گاو دارید . یکی را نگه می‌دارید . دیگری را به همسایه خود می‌دهید .

کمونیسم : دو گاو دارید . دولت هر دوی آنها را می‌گیرد تا شما و همسایه‌تان را در شیرش شریک کند ..

فاشیسم : دو گاو دارید . شیر را به دولت می‌دهید . دولت آن را به شما می‌فروشد .

کاپیتالیسم : دو گاو دارید . هر دوی آنها را می‌دوشید . شیرها را بر زمین می‌ریزید تا قیمتها همچنان بالا بماند .

نازیسم : دو گاو دارید . دولت به سوی شما تیراندازی می‌کند و هر دو گاو را می‌گیرد .

آنارشیسم : دو گاو دارید . گاوها شما را می‌کشند و همدیگر را می‌دوشند .

سادیسم : دوگاو دارید . به هر دوی آنها تیراندازی می‌کنید و خودتان را در میان ظرف شیرها می‌اندازید .

آپارتاید : دو گاو دارید . شیر گاو سیاه را به گاو سفید می‌دهید ولی گاو سفید را نمی‌دوشید .

دولت مرفه : دو گاو دارید . آنها را می‌دوشید و بعد شیرشان را به خودشان می‌دهید تا بنوشند .

بوروکراسی : دو گاو دارید . برای تهیه شناسنامه آنها هفده فرم را در سه نسخه پر می‌کنید ولی وقت ندارید شیر آنها را بدوشید .
 
سازمان ملل : دو گاو دارید . فرانسه شما را از دوشیدن آنها وتو می‌کند . آمریکا و انگلیس گاوها را از شیر دادن به شما وتو می‌کنند . روسیه و لبنان رای ممتنع می‌دهد .

ایده آلیسم : دو گاو دارید . ازدواج می‌کنید . همسر شما آنها را می‌دوشد .

رئالیسم : دو گاو دارید . ازدواج می‌کنید . اما هنوز هم خودتان آنها را می‌دوشید .

متحجریسم : دو گاو دارید . زشت است شیر گاو ماده را بدوشید .

فمینیسم : دو گاو دارید . حق ندارید شیر گاو ماده را بدوشید .

پلورالیسم : دو گاو نر و ماده دارید . از هر کدام شیر بدوشید فرقی نمی‌کند .

لیبرالیسم : دو گاو دارید . آنها را نمی‌دوشید چون آزادیشان محدود می‌شود .
 
دموکراسی مطلق : دو گاو دارید . از همسایه‌ها رای می‌گیرید که آنها را بدوشید یا نه .

سکولاریسم : دو گاو دارید . پس به خدا نیازی نیست .

 

بدانید : ( ایمیلی بود که به من رسید و نامی از نویسنده اش نبود تا به رسم کپی رایت نام نویسنده اش را بگذارم . اگر نویسنده اش خواند بداند که من خواستم رعایت کنم اما کسیکه فرستاده بود نام منبعش را ذکر نکرده بود .)


کلیککده  :

١ -  کربلا کجاست ؟!؟ اینجا ، اونجا یا ...؟!

٢ - گر تو سبزی سبزم

گر تو شادی شادم

من از شیرینی تو فرهادم

وطنم ایرانم

عید آن روز مبارک بادم

که تو آبادی و من آزادم .

٣ - یکی از درجه دارا می گفت :(( کسایی که مردم رو زیر می گرفتند ، ماشینهای نیروی انتظامی رو به سرقت برده بودند تا نیروی انتظامی رو بدنام کنند .))

۴ - پرواز نمیمیرد ...

۵ - باز هم ماشین دزدی از نیروی انتظامی