آمدم به دنبالت اما چه دیر

موج خسته شست جای پایت ، اما چه زود

چشم بر افق دارم هر لحظه ، زود به زود

نمی آیی ، میدانم ، هرچند دیر به دیر