این روزها که می گذرد.هر روز

در انتظار آمدنت هستم

اما با من بگو آیا من نیز

در روزگار آمدنت هستم!