امروز نشستم رو به روی تو

و تو نشستی مقابل ایینه

به من بگو که آیا

من نبودم رو به روی تو