مرد زندانی شده بود .

جرمش این بود که اعتراض می کرد .

او را در آغل گوسفندان زندانی کردند تا از آنها یاد بگیرد که اعتراضی نداشته باشد .

یکسال بعد مرد را به دار آویختند ، زیرا گوسفندان دیگر شیر نمیدادند .

(از روزنامه همشهری ـ 9 آبان 1384 ـ آرش نور آقایی )