سر در باغ ملی در سالهای 1304 ـ1301 هجری شمسی که به عنوان دروازه ورودی به میدان مشق که محوطه ای نضامی و در اختیار قشون بود احداث شد .

مدتی پس از ساختن این دروازه ، فکر ایجاد اولین باغ عمومی شهر تهران بنام باغ ملی در اراضی داخل میدان مشق مطرح وطرح آن تهیه وبه اجرا در آمد و نام دروازه میدان مشق به سردر باغ ملی تغییر یافت .

باغ ملی چند سالی بیشتر پابرجا نماند و در محوطه آن وزارت امور خارجه ،

کتابخانه ملی و موزه ایران باستان را ساختند .اما نام این باغ بر سردر میدان مشق باقی ماند ومردم هیچ گاه نام سردر باغ ملی را که اینک به عنوان سنبل مرکز تاریخی تهران شناخته شده فراموش نکردند.

دروازه ها چدنی موجود در بنا در قورخانه تهران توسط استاد محمدعلی کرمانی که از صنعتگران بنام بود ساخته شد .