از این به بعد می خوام اصول مردانگی رو در هر دین و مذهب و هر کشوری رو براتون بنویسم . شما هم اگر داشتید در خدمتیم . اول از سرزمین ساموراییها شروع می کنم . 

هیچ وقت به یک جنگجوی نشسته حمله نمی کند.

سامورایی مغرور است . او هیچگاه اشتباهش را در برابر دشمن نمی پذیرد .

سامورایی سریع حمله می کند . این روش اوست:تمرکز و جمع کردن نیرو و ضربه سریع . کار باید با همان ضربه اول تمام شود .

در ایران یه بیت شعر که تبدیل شده به یه ضرب المثل  که میگه :

افتادگی آموز اگر طالب فیضی

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است