شاید اولین کسی که گفت کوه به کوه نمی رسد نمی دانست که برای رسیدن باید کوه بود .