متن ترانة احمق آمریکایی از گروه GREEN DAY:

Don’t wanna be an American idiot.

Don’t want a nation under the new media.

And can you hear the sound of hysteria?

The subliminul mind … America.

Welcome to a new kind of tension.

All across the alien nation.

Every thing is not meant to be okay.

Television dreams of tomorrow.

We are not the ones who’re meant to follow.

For that’s enough to argue.

Well maybe I’m the fagget America.

I’m not a part of a red neck agenda.

Now every body do the prop aganda.

And sing along to the age of paranoia.

نمی‌خواهم یک احمق آمریکایی باشم

ملتی زیر یوغ رسانه‌ها نمی‌خواهم

آیا صدای این تشنج‌ها را می‌شنوی؟

ذهنیت ناآگاه آمریکای لعنتی را

به این فشارهای نوین خوش آمدید

که با ملت ما ناسازگار است

هیچ چیز نرمال نیست.

تلویزیون برای فردا رؤیاپردازی می‌کند

ما اونایی نیستیم که بخواهیم از تلویزیون پیروی کنیم.

اون فقط برای مبادله کردن کافیه.

خب شاید من ریشه‌ام در آمریکا باشه

اما مطمئناً بخشی از دستور جلسة گردن سرخ‌ها نیستم.

الآن همه مشغول تبلیغات‌اند.

و آواز همراه هذیان است.