بعضیها وقتی از خوبی سبقت می گیرند... خوبی را به تنبلی متهم می کنند.