بعضی موقعها تنهایی هم عالمی داره . همش از تنهایی می نالند . آخه یکی نیست که بگه بابا اگه تنهایی نباشه پس کی به خودمون هم برسیم . ولی اینو بدونید که تو تنهایی : آدم باز هم تنها نیست چرا ؟! چون اینکه آدم با خودش هست پس بازهم از تک بودن خارج شده . ولی تنهایی و شلوغی همتون رو عشق است .

دیگر افتاده ام از پا دراین صحرا
در راهم صخره و خارا خارا خارا
چون کشتی در دل طوفان یارا یارا
دریاب ای ساحل دریا ما را ما را