این شعر از آن  شعرهایی  هست که از آن برای تبلیغ استفاده شده است . البته نوع نگاه کردن به تعریفات و داستانی این شعر کاملا نشان می دهد که تبلیغ چه چیزی را بر عهده دارد . ولی نوع زیبایی دوست داشتن شخص سوم این شعر توسط دو نفر اول واقعا جالب به نظر می رسد . مثلا گوینده شعر می گوید بیا ظرفهای تمیز و شسته او را دوباره شستشو دهیم ولی از آن فیلمی که دیدهایم تعریف نکنیم شاید در نگاه اول در ذهنمان بگوییم چقدر خسیس هستند ولی بعد پشیمان می شویم از گفته خود ولی بعد متوجه می شویم که آن دو می خواهندخود او برود  تا لذت زیبایی فیلم را خودش بچشد . این مورد تبلیغ واقعا یکی از زیباترین تبلیغها می باشد چون در عین تبلیغی شعر ولی بار مفهومی زیادی بر دوش دارد . که شاید هیچ یک از ترانه های خوانندگان جدید هم نتوانند چنین مفهومی را فقط از راه خواندن به خواننده یعنی من و شما) برساند . این شعر تبلیغ فیلم باغ های کندلوس است . با هم بخوانیم : 

بیا بار دیگر که به سینما می رویم

بلیتی هم برای او بخریم

بیا در راه خانه

پشت تاکسی هم

بین ما بنشیند و

از فیلم حرفی نزنیم

بیا در خانه را مدتی کوتاهع

پشت سرمان باز نگه داریم

بیا تا ظرف های پاکیزه اورا هم

شستشو دهیم

و سر نوشیدن چای

بیا فصلی از یک رمان یا یک شعر بلند را

با صدای بلند بخوانیم

و نگران سرد شدن فنجان چای او نمانیم

بیا...!