اما روحت حاشا

تا بر این میله ها چیره شوی برای پیروزی

بگذار فراتر اوج گیرد روح تو

                                         ((یکی از شعرهای آزادی ویتنام به سبک هایکو ))