من دارم توسط یک مار بوا بلعیده می شوم

 

یک مار بوا

 

یک مار بوا

 

من دارم توسط یک مار بوا خورده می شوم

 

و اصلا دوست ندارم یک لقمه شوم

 

آه خدایا ، او دارد قوزک پایم را نشخوار می کند

 

آه ، حالا به زانویم رسیده

 

حالا از زانویم بالا می رود

 

حالا به کمرم رسیده

 

حالا از گردنم بالا می رود

 

حالا ، چه وحشتناک ، او نن ن ن .....

 

                                            ((شل سیلورستاین))