یه جمله فیکس یادم آمده:((آدمها هر چه که فکر می کنند نیستند بلکه هر چه عمل می کنند هستند.))