متن و ترانه باورت دارم از آلبوم ANCORA از گروه IL DIVO

 

                                       باورت دارم

 

به تنهایی

 

راهی که تو انتخاب کرده ای

 

جاده نا هموار ، جاده ای که برگشتی ندارد

 

یک روز دوباره روشنایی ات را پیدا خواهی کرد

 

خودت که می دانی ؟

 

وانده

 

قوی باش

 

برو دنبال دلت

 

بگذار توی تاریکی ، عشقت راه را به ات نشان دهد

 

تو را برگرداند به جایی که برایت آشنا است

 

باورت دارم

 

برو دنبال رویاهایت

 

خودت باش ، فرشته مهربانی

 

کاری نیست که نتوانی بکنی

 

باورت دارم

 

یک روز پیدایت می کنم

 

تو هم من را پیدا می کنی

 

وقتی به هم برسیم

 

می فهمم که راه درست بود.

 

                                  I BELIEVE IN YOU

 

I ONELY

 

THE PATH YOU HAVE CHOSEN

 

A RESTLESS ROAD

 

NO TURNING BACK

 

ONE DEY YOU

 

WILL FIND YOU LIGHT AGAIN

 

DON,T YOU KNOW

 

DON,T LET GO

 

BE STRONG

 

FOLLOW YOU HEART

 

LET YOU LOVE LEAD THROUGH THE DARKNESS

 

BACK TO

A PLACE

YOU ONCE KNOW

 

 

I BELIEVE , I BELIEVE , I BELIEVE IN YOU

 

FOLLOW YOUR DREAMS

 

BE YOUR SELF , AN ANGEL OF KINDNESS

 

THERE,S NOTHING THAT YOU CAN NOT DO

 

I BELIEVE , I BELIEVE , I BELIEVE IN YOU

 

SOME DEY I,LL FIND YOU

 

SOME DEY YOU,LL FIND ME TOO

 

AND WHEN I HOLD YOU CLOSE

 

I,LL KNOW THAT IS TRUE