گفت : به پیشم بیا !

 

گفت : برایم بمان

 

گفت : به رویم بخند

 

گفت : برایم بمیر

 

آمدم

ماندم

 

خندیدم

 

مردم

 

                       ((ناظم حکمت ))