یک شامگاه سرد پاییزی

 

آدم ها کبود از سرما

 

موش ها در جوی آب

 

گوشه ماه را می جوند

 

سگ ها در خیابان بو می کشند

 

تا بو کشیده باشند

 

جلوی در سینما

 

انگشت پای شیطان

 

از چکمه ای بیرون زده است

 

امیدواریم این فقط یک خواب باشد

 

و گرنه این شامگاه شوم

 

آوازهایمان را سیاه خواهد کرد

 

                                                ((رسول یونان ))