در سینه دلم شکفته و رنگین است

 

مانند مهی دم زدنم سنگین است

 

ای دوست بیا ببین دل سرخ مرا

 

سیبی که تو دندان زده بودی ، این است

 

                                                  ((عمران صلاحی))