با لباس پاره ،

 

از فروشنده سوالی کرد :

 

قیمت انسان ، متری چند است ؟

 

                                             (عمران صلاحی)