پس دیگر بار حسین ( حلاج ) را بردند که بر دار کنند ، صد هزار آدمی گرد آمدند و او چشم گرد می آورد و می گفت : (( حق ، حق ، حق ، انا الحق .))

 

نقل است که درویشی در آن میان از او پرسید : عشق چیست ؟

 

گفت که امروز بینی و فردا بینی و پس فردابینی .

 

آن روزش بکشتند ، و دیگر روزش بسوختند ، و سوم روزش به باد دادند ، یعنی عشق این است .

 

                                                                                                                                  (( تذکرالولیاء – عطار نیشابوری ))