جواب سوالم تو باشی اگر

زدنیا ندارم سوالی دگر

که من پاسخی چون تو می خواستم

مباد آرزویم از این بیشتر

نشستم به بامی که بامش نیست

شگفتا ، دلم می زند بز پر

نفس گیر گردیده آرامشم

خوشا بار دیگر هوای خطر

بر آن است شب تا به خوابم کشد

بزن باز بر زخم من نیشتر

دلم جرئتش قطره ای بیش نیست

تو ای عشق ، او را به دریا ببر

                                                 ((محمد علی بهمنی ))