سلام به پاییز .

سلام به خش خش برگهای بی نفس افتاده از درخت .

سلام به تراکم ابرهای آسمان .

سلام به لحظه های دو عاشق که در کوچه پشتی صدای قدمهایشان زوزه برگهای خسته را به آسمان میفرستد .

سلام به بوی غریب زنگ مدرسه . که دو حس مخالف را در کنار هم قرار می دهد . یکی دلتنگی و دیگری شادی .

رنگ زرد و نارنجی و سبز و...و کلا تداخل رنگ ......

زیبایی خفته در هیاهوی باد پاییزی .

و قصه میان گرما و سرما .

و

.

.

رسیدن پاییز بر شما مبارک