محبت را در دل نگاه دار که شاید برسد روزی صداقت .

که نصیبش کنی کمی محبت .