تنها مرد تاریخ :

به کسی میسر نشود این سعادت
در کعبه ولایت و در مسجد شهادت