همه می گویند که شانه هایت برای هق هق مناسب است . ولی می ترسم به هنگام هق هق خنجرت پشتم را بیازارد .