۱- شما ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگد مال کنید اما محال است بتوانید عطر انرا در فضا محو سازید .

۲ - تجربه شانه ایست که طبیعت وقتی ما کچل می شویم به ما می دهد !

۳ - همه میگن باید ابرای رسیدن به عشقت از تموم دنیا باید بگذری ولی تو که دنیای منی چطور ازت بگذرم ؟

۴ - اخم نکنید هرگز نمی دانید چه کسی ممکن است با یک تبسم عاشقتان شود .