راستی شب یلدای همگی هم خوش بگذره .

عمرتون به اندازه صد تا ازین شبها .

گل زندگیتون به قرمزیه انار .

دلتون به شیرینی هندوانه مخصوص این شبها .

تفال زدن به لسان الغیبتون هم همیشه پایدار.

شب خوبی رو براتون آرزو می کنم.