او هم رفت . سکوت بهترین فریاد است .

ایکاش جناب عزراییل کمی دست از دامن هنرمندان ما بردارد ...........http://www.pichoard.com/images/amed/image12_1.jpg