دلخوشی

 

الهی ! اگر گلم و یا خارم ، از آن بوستان یارم .

 

الهی ! گروهی (( کو ؟ کو ؟)) گویند و من گویم ((هوهو))

 

الهی ! از من پرسند ((توحید یعنی چه؟)) من گویم ((تکثیر یعنی چه ؟))

 

الهی !چگونه گویم نشناختم ات که شناختم ات و چگونه گویم شناختم ات که نشناختم ات...

 

الهی ! بلبل به چمن خوش است و ..من را آنچنان کن نه اینچنین .

 

الهی ! ما از خود نگذشتیم. تو از ما بگذر .

 

الهی ! شکرت که حقیر و فقیرم ولی با توام ، نه امیر و وزیر که بی توام .

 

الهی ! اگرچه درویش ام ، ولی داراتر از من کیست که تو دارایی منی .

 

الهی ! شب پره را در شب پرواز باشد و من را نباشد !

 

الهی ! راز دل نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.

 

الهی ! دلخوشم که الهی ! گویم .