سیگار بعدی را روشن می کنم ! کامی از لبش میگیرم ، بی یاد لب هایی که چندیست نبوسیده ام ! انگشتانم بوی تند سیگار میگیرند ! همان انگشتانی که همچو باد ، جنگل موهای تو را نوازش میکرد ! دیگر این اندام سوزان تو نیست که مرا احاطه کرده ، دود سیگار است و بس .... سیگارم که تمام می شود لبم را می سوزاند مانند بوسه ای که تو هنگام خداحافظی به آن تقدیم کردی !

پ.ن اولیه :

این اس ام اسی بود که ظهر به دستم رسید و دیدم بقدری نوشته اش زیباست اینجا گذاشتم که همه از خوندنش لذت ببرند .

پ.ن دوست داشتنی :

یه ترجمه از ترانه ای  که دقیق نمی دونم اما به احتمال زیاد از پینک فلوید هست همیشه دوست داشتم که میگه : (( تورو دوست دارم مثل سیگارم اما اگر یه روزی تموم بشی زیر پام لهت می کنم .... ))

پ.ن تفسیر الآمد باب 204 صفحه 5061 :

اون تموم شدنی که توی ترانه بالا بود منظور اینه که خود طرف خودش خودش رو تموم کنه وگرنه برای یه آدم سیگارکش هیچ وقت سیگارش تموم نمیشه .