ض

ض :

ضماد تویی ، بر ضربآهنگ دلم ، که آرامش دهی بر ضربان دل ضرر دیده ، که ضابی بر آن پاشیده روزگار گذشته .

خاکستر گرم

/ 3 نظر / 88 بازدید
هانیه

خیلی خوب بود[دست]فکر نمیکردم این همه کلمه داشته باشیم که با ضاد شروع بشه[نیشخند]راسی معنی ضابی چیه؟[سوال]

raha....

بیهـــــودِه نَـقّـــاش بــــــودِه ام ایـن هَمِـــــﮧ ســـــال . . ! بِـــــﮧ چَــــــــشم هــایَت ڪِـــــﮧ می رِسَـــــم قَلَـــــــم مــــوهـــا خـــــیس می شَــــوَنــد بِـــــﮧ لَــب هــایَت ڪِــــﮧ می رِسَـــــم ، دَستَــــــم می لَــــــرزَد . . . رَنـــگــ هــــا می گــُــــریـــزَنــــد وَ قــاب هـــای خـــــالی تَنـــــهـا . . . نَبــــودَن تـــــو را بِـــــﮧ دیـــــوارِ زِنـــدِگـــــی ام می ڪـــــوبَنــــــد

ننه صدرا

این عکس ادمو می بره فیلمای ده 40 امریکایی.الحق صحنه به صحنه برخی از این ها تو ذهن حک میشه. امیدوارم همه تو زندگیشون از این ضماد ها داشته باشن.البته بعضی ضمادها موثر و خوش بو هستن بعضیاشون فقط موثرن ولی بوی خوب ندارن!اولی خیلی بهتره. واج ارایی ض داشت .